Institutionalizing implementation of environmental horizontal legislation at local level and the role of civil society in devising, implementing and monitoring environmental policies and public awareness

This publication is realized during the project “Institutionalizing implementation of environmental horizontal legislation at local level and the role of civil society in devising, implementing and monitoring environmental policies and public awareness”. The project is financed by the European Union and implemented by the Regional Environmental Center Albania and the Institute for Change and Leadership in Albania in frame of ACHIEVE Project

Broshura Shqip (1)

Broshura English

 

 

 

Takimi prezantues në Bashkinë Selenicë

12 Qershor 2017

Takim në Bashkinë Selenicë për prezantimin e projektit “Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë në angazhim konstruktiv të shoqërisë civile në në Bashkinë e Selenicës dhe në njësitë e saj administrative (Selenicë, Kote, Brataj, Sevaster, Vlahinë dhe Armen) për të përmirësuar përgjegjshmërinë; informimin dhe konsultimin publik; strukturat e qytetarëve në luftën kundër korrupsionit duke nxitur pjesëmarrjen të shoqërisë civile në procesin e vendimmarrjes në nivel vendor dhe mbikëqyrjen në nivel qendror dhe lokal.

Takimi i zhvilluar në ambjentet e Bashkisë Selenicë kishtë qëllim të informonte përfaqësuesit e Bashkisë Selenicë dhe Njësive Administrative (NjA) mbi projektin dhe për të diskutuar së bashku mbi hapat konkrete dhe aktivitetet që do të zhvillohen në vijim të projektit

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues të Bashkisë Selenicë, administratorë të Njësive Administrative të Bashkisë Selenicë, organizata lokale në qarkun e Vlorës që organizojnë aktivitete në Bashkinë Selenicë, stafi dhe ekspertë të projektit

Ky projekt zbatohet nga Instituti për Ndryshim dhe Lidership dhe është mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Lot 2 – Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, zbatuar nga IDM dhe financuar nga BE.

Projekti zbatohet në Bashkinë Selenicë.

IMG_2478 IMG_2481 IMG_2485 IMG_2501

Informimi publik dhe zbatimi i detyrimeve për çështjet mjedisore – Takim me nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale “Antoni Athanas” në Sarandë

Në vijim të aktiviteteve që Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri po zbaton në kuadër të projektit “Institucionalizimi i zbatimit të legjislacionit horizontal mjedisor në nivel lokal dhe roli i shoqërisë civile në bërjen, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut” në datë 26 Maj u organizua në ambjentet e Shkollës së Mesme Profesionale “Antoni Athanas” në Sarandë një takim ndërgjegjësues me nxënësit e kësaj shkolle.

Fillimisht u organizua një diskutim në ambjentet e shkollës për legjislacionin horizontal mjedisor, informimin publik, masat e marra nga Bashkia Sarandë për informimin publik dhe zbatimin e detyrimeve për cështjet mjedisore.

Aktiviteti u organizua në formë bisede dhe përvec prezantimit të bërë nga stafi i projektit, nxënësit dhe mësuesit që morën pjesë në takim. Aktiviteti ishte pjesë e fushatës ndërgjegjësue për mbrojtjen e mjedisit. Pas diskutimit u vijua me një aktivitet në terren në mjediset jashtë shkollës, ku nxënësit vendosën kosha për hedhjen e mbeturinave dhe mbollën disa pemë për të ndërgjegjësuar nxënësit e shkollës dhe komunitetin për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit në kuadër të Ditës Kombëtare të Mbrojtjes së Mjedisit. Në javën në vazhdim do të vijohet me takime në bizneset lokale dhe komunitet në lidhje me përfshirjen e komunitetit lokal në mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtën për të qënë të informuar mbi cdo vendim që lidhet me të.

.IMG_2349 IMG_2337 IMG_2373

 

Platforms for Dialogue – Strengthening Inclusion and Participation in Transparency and Accountability Mechanisms in the Municipality of Selenica”

 

Institute for Change and Leadership in Albania has started the implementation of the project Platforms for Dialogue – Strengthening Inclusion and Participation in Transparency and Accountability Mechanisms in the Municipality of Selenica”.

This project is financed under “Lot 2 – Anti-Corruption and Capacity Development” of CIVILISC project implemented by the Institute for Democracy and Mediation in partnership with the RiskMonitor Foundation and it is funded by the European Union.

The project will contribute will contribute to the consolidation of democratic ownership in Municipality of Selenica and its administrative areas (Selenica, Kote, Brataj, Sevaster, Vlahine and Armen) by fostering more strategic participation of the civil society in decision making process at local level and oversight at the central and the local levels.

The duration of the project is 12 months.

 

Në muajin Maj 2017 Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri nisi zbatimin e projektit “Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë”.

Ky projekt është mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Lot 2 – Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC që po zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me Fondacionin RiskMonitor dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

Projekti do të kontribuojë në rritjen e rolit të shoqërisë civile vendore në luftën kundër korrupsionit dhe angazhimit të tyre në mirëqeverisjen vendore në Bashkinë Selenicë.

Kohëzgjatja e projektit është 12 muaj.

 

Përfundoi mbledhja e të dhënave në terren për hartimin studimit të dokumentit të politikave

Përfundoi mbledhja e të dhënave në terren për hartimin studimit të dokumentit të politikave.

Gjatë periudhës Janar – Mars 2017 Instituti për Ndryshim dhe Lidership në kuadër të projektit “Institucionalizimi  i  legjislacionit  horizontal  në  nivel  vendor  dhe  roli  i shoqërisë  civile  në  krijimin,  zbatimin  dhe  monitorimin  e  politikave  mjedisore  dhe ndërgjegjësimin  e  publikut” realizoi mbledhjen e të dhënave për hartimin e dokumentit të politikave një nga aktivitetet kryesore të këtij projekti.

Përvec analizës së dokumentave ligjore, raporteve të ndryshme dhe materialeve të tjera pjesë e rëndësishme e të dhënave ishin pyetësorët dhe intervistat. Në katër bashkitë e përfshira në projekt, Bashkia Sarandë, Bashkia Delvinë, Bashkia Finiq dhe Bashkia Konispol u realizuan në total rreth 30 intervista dhe 110 pyetësorë.

Pjesëmarrës në këtë studim ishin përfaqësues të bashkive, këshillave bashkiake dhe departamenteve përkatëse; Institucione të tjera lokale të mbrojtjes së mjedisit, arsimit dhe shëndetit, shoqërisë civile, përfaqësues të biznesit dhe antarë të komunitetit.

Analiza e të dhënave do të paraqitet në dokumentin që është duke u përgatitur dhe nga gjetjet paraqitur në draftin e parë i këtij dokumenti vërehet një pjesëmarrje e ulët e shoqërisë civile dhe komunitetit në konsultimin dhe marrjen e informacionit nga institucionet lokale. Praktikat e përdorura nuk i targetojnë të gjitha grupet e interest dhe komunitetin, dhe ka raste që ato janë vetëm formale.

“Në qytetin tonë nuk ka fare shoqëri civile” – thotë një banor i qytetit të Delvinës.

“Po, kam dëgjuar që bëhen takime, por vendimet janë marrë më parë dhe takimet bëhen për të thënë që ju thamë dhe e morëm mendimin tuaj” – banor në qytetin e Ksamilit.

“Shumë gjëra kanë ndryshuar, por duhet shumë akoma për të bërë se përditë në ndeshim probleme dhe qyteti është duke u zhvilluar” – banor në qytetin e Sarandës

.IMG_2179 foto takimi i fitueseve 2 IMG_2014

Aktivitet ndergjegjesues me nxënësit e shkollës së Mesme Ekonomike “Antoni Athanas”, Sarande

Ditën  e  Premte,  10  Shkurt  2017, nxënësit e shkollës së Mesme Ekonomike “Antoni Athanas” në bashkëpunim Institutin për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri organizuan  një  aktivitet promovues dhe ndërgjegjësues për mbrojtjen e mjedisit, legjislacionin mjedisor horizontal dhe rolin që ka komuniteti lokal në këtë drejtim.

Ky aktivitetet u realizua në kuadër të projektit “Institucionalizimi  i  legjislacionit  horizontal  në  nivel  vendor  dhe  roli  i shoqërisë  civile  në  krijimin,  zbatimin  dhe  monitorimin  e  politikave  mjedisore  dhe ndërgjegjësimin  e  publikut”.

Fillimisht u organizua një prezantim në shkollë i përgatitur nga nxënësit dhe më pas aktiviteti vijoi në ambjentet jashte shkollës duke mbjellë pemë dhe pastruar territorin.

Në aktivitet u shpërndanë materiale promovuese, fletëpalosje të ndryshme dhe nxënesit e klasave te hotelerisë kishin përgatitur edhe një tortë që ishte e mbuluar me mesazhin e rëndësishëm të mbrojtjes së mjedisit.

Cështje të Informimit për Legjislacionin Mjedisor Horizontal në Nivel Lokal për Institucionet e Qeverisjes Lokale dhe Shoqërinë Civile

“Cështje të Informimit për Legjislacionin Mjedisor Horizontal në Nivel Lokal për Institucionet e Qeverisjes Lokale dhe Shoqërinë Civile”

Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri  në kuadër të projektit “Institucionalizimi i legjislacionit horizontal në nivel vendor dhe roli i shoqërisë civile në krijimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut” organizoi në datë 10 Shkurt 2017 një takim prezantues dhe informues mbi projektin dhe çështjet e legjislacionit horizontal mjedisor. Aktiviteti u realizua në Sarandë dhe në të morën pjesë  përfaqësues të Bashkisë Sarandë, Bashkisë Delvinë, Bashkisë Konispol dhe Bashkisë Finiq, përfaqësues te Inspektoratit Shtetëror Rajonal te Mjedisit, Agjencisë Rajonale te Mjedisit, Agjencisë Rajonale te Zonave te Mbrojtura dhe perfaqesues te shoqërisë civile, Akademisë dhe komunitetit.

Fokusi i këtij takimi ishte mbi “Cështje të Informimit për Legjislacionin Mjedisor Horizontal në Nivel Lokal për Institucionet e Qeverisjes Lokale dhe Shoqërinë Civile”.

Në takim fillimisht u bë një prezantim i projektit dhe aktiviteteve që janë parashikuar të zhvillohen në kuadër të tij dhe më pas takimi vijoi me diskutime nga pjesëmarrist për procedurat që ndjekin institucionet lokale për të përmbushur detyrimet e tyre për të zbatuar Legjislacionin Mjedisor Horizontal Kombëtar.

Në takim u shpërnda drafti fillestar i dokumentit te politikave dhe pyetesori i hartuar per mbledhjen e te dhenave per analizën e kapaciteteve, njohurive institucionale dhe mekanizmave aktuale të koordinimit & monitorimit në mes pushtetit lokal dhe shoqërisë civile me qëllim që të mblidhen verejtjet dhe komentet e pjesëmarrësve për hartimin e versionit final te pyetësorit dhe për cështje që mund të përfshihen në dokumentin e analizës së politikave.

Takimi i fituesve për OSHC-të në kuadër të projektit ACHIEVE

Takimi i fituesve për OSHC-të në kuadër të projektit ACHIEVE

Në datë 2 Dhjetor 2016 përfaqësues të Institutit për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri morën pjesë në takimin e prezantimit të OSHC fituese të thirrjes së dytë të Projektit #ACHIEVE. Projekti ACHIEVE – Albanian Civil Society for a European Environment është financuar nga @european.delegation.eu Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri @REC.Albania.

INLSH është fitues i projektit “Institucionalizimi i zbatimit të legjislacionit horizontal mjedisor në nivel lokal dhe roli i shoqërisë civile në bërjen, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut”.

Projekti do të kontribuojë në institucionalizmin e zbatimit të legjislacionit horizontal në nivel vendor, duke rritur rolin e shoqërisë civile në pjesëmarrje në politikat vendore që informojnë dhe ndikojnë politikat kombëtare. Në mënyrë të veçantë, projekti do të eksperimentohet në bashkinë e Sarandës, Delvinës, Finiqit dhe Konispolit, duke nxjerrë mësimet përkatëse për vazhdimësinë e këtij projekti dhe në zona të tjera të vendit me qëllim zbatimin e legjislacionit horizontal nga autoritetet lokale dhe kontributin që do të japë shoqëria civile në këtë drejtim.

Thirrje për aplikim – Ekspert Politikash për zbatimin e Legjislacionit Horizontal Mjedisor në nivel lokal

Thirrje për aplikim – Ekspert Politikash për zbatimin e Legjislacionit Horizontal Mjedisor në nivel lokal

Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri (INLSH) është duke zbatuar projektin “Institucionalizimi i zbatimit të legjislacionit horizontal mjedisor në nivel lokal dhe roli i shoqërisë civile në bërjen, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut”. Projekti është financuar nga programi ACHIEVE, Projekti ACHIEVE – Albanian Civil Society for a European Environment implementohet nga REC Shqiperi dhe është financuar nga Delegacioni i BE në Shqipëri.

Në kuadër të këtij projekti INLSH kërkon të kontraktojë një ekspert për një periudhë të shkurtër për hartimin e një dokumenti “Policy paper – me rekomandime mbi zbatimin e legjislacionit horizontal mjedisor ne nivel lokal.

Afati i fundit i aplikimit eshte 26 janar 2017

Më shumë informacion mund të gjeni këtu (link)

Berlin Change Days

Berlin Change Days 2015

Dear colleagues,

the Berlin Change Days, an international conference for change makers, will be hosted for the 7th time in 2015 (http://berlinchangedays.com). This year, the topic will be “From Change to Transformation, or how to intervene with passion and compassion”

In 2015, we offer additional in-depth training courses between August and November 2015, on the following topics:

– Change Leadership (Holger Nauheimer): a training program for people who want to lead change in organizations.
– Raising Your Game (Daryl Conner): Character and presence of the change facilitator
– StoryWork (Stephanie Boldt): How to listen to, identify, author and tell stories that initiate change.
– Coaching with Humour (Sue Knight): Using provocative and other coaching techniques for impact.

Interested? Please check our program at
http://www.berlinchangedays.com/page/programme-2015
and kindly spread the news!

If you want to link up with us for sending your clients and partners to our programs, please send us a note.

With best regards
Holger Nauheimer
Host of the Berlin Change Days
hello@hnauheimer.net

Eldisa Zhebo ( Lloshi)

Advisory Committee Berlin Change Days

eldisa.lloshi@gmail.com