Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë

Në kuader te projektit “Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë” mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Lot 2 – Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, zbatuar nga IDM dhe financuar nga BE, Bashkia Selenicë dhe Instituti per Ndryshim dhe Lidership ne Shqiperi organizojnë dy aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me komunitetin dhe të rinjtë e Njësisë Vendore Armen.

Aktiviteti 1 

Vendi:             Bashkia Selenicë, Njësia Administrative Armen

Data:               02 Tetor 2017

Ora:                10:00

 

Qëllimi i aktivitetit: Të prezantojë projektin me përfaqësues të njësisë administrative Armen dhe komunitetin lokal; Të prezantoje ligjet dhe iniciativat e qeverisë mbi të drejtën e informimit, transparencës dhe antikorrupsionit.; Të japë informim mbi hapat e kryera nga Bashkia Selenicë mbi këtë inviative; Të tregoje rezultatet e pyetësorëve mbi njohurite dhe nevojat qe kane per informim komuniteti ne Bashkine Selenice; Te informoje dhe të diskutoje e siguroje përfshirjen e perfaqesuesve te komunitetit në Njësisë Administrative Armen në  format e angazhimit qytetar në monitorimin e planit të veprimit të programit të transparencës të Bashkisë.

 

Pjesëmarrës: Përfaqësues të Bashkisë Selenicë dhe NjA Armen, përfaqësues të komunitetit të NjA Armen, staf dhe ekspertë të projektit

 

Aktiviteti 2

Vendi:             Bashkia Selenicë, Shkolla e Mesme e Përgjithshme Armen

Data:               02 Tetor 2017

Ora:                12:00

Qëllimi i aktivitetit: Të prezantojë projektin tek nxënësit dhe mesuesit e Shkollës së mesme Armen dhe të diskutojë me ta mbi programin dhe ligjet e qeverise mbi të drejtën e informimit, transparencën dhe antikorrupsionin. Aktiviteti është pjesë e takimeve sensibilizuese me te rinjte  ne nivel lokal. Takimi synon që të informoje, ndërgjegjëesojë dhe të diskutojë forma të përfshirjes së të rinjve të Njësisë Administrative Armen në lidhje me te drejtat e tyre per informim dhe konsultim publik dhe angazhimi i nxënësve për promovimin e programit të transparencës dhe luftës kundër korrupsionit.

Pjesëmarrës: Përfaqësues të bashkise Selenice, nxënës dhe mësues të Shkollës së Mesme Armen, staf dhe ekspertë të projektit

 

Share this:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *