Platforms for Dialogue – Strengthening Inclusion and Participation in Transparency and Accountability Mechanisms in the Municipality of Selenica”

 

Institute for Change and Leadership in Albania has started the implementation of the project Platforms for Dialogue – Strengthening Inclusion and Participation in Transparency and Accountability Mechanisms in the Municipality of Selenica”.

This project is financed under “Lot 2 – Anti-Corruption and Capacity Development” of CIVILISC project implemented by the Institute for Democracy and Mediation in partnership with the RiskMonitor Foundation and it is funded by the European Union.

The project will contribute will contribute to the consolidation of democratic ownership in Municipality of Selenica and its administrative areas (Selenica, Kote, Brataj, Sevaster, Vlahine and Armen) by fostering more strategic participation of the civil society in decision making process at local level and oversight at the central and the local levels.

The duration of the project is 12 months.

 

Në muajin Maj 2017 Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri nisi zbatimin e projektit “Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë”.

Ky projekt është mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Lot 2 – Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC që po zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me Fondacionin RiskMonitor dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

Projekti do të kontribuojë në rritjen e rolit të shoqërisë civile vendore në luftën kundër korrupsionit dhe angazhimit të tyre në mirëqeverisjen vendore në Bashkinë Selenicë.

Kohëzgjatja e projektit është 12 muaj.

 

Share this:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *